Bidet

art. 0540 - one hole bidet
art. 0541 - 3 holes bidet